Obec Písková Lhota, Poděbradská 17, 290 01 Písková Lhota

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o pohřebnictví“),

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

Řád veřejného pohřebiště obce Písková Lhota

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Písková Lhota vydává ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento Řád veřejného pohřebiště na svém zasedání konaném dne…… pod číslem usnesení ……
 1. Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 14.05.2019 pod č. j. 060539/ 2019 / KUSK

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. 1. Provozování veřejného pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce Písková Lhota.
 1. Provozovatelem i správcem veřejných pohřebišť na území obce Písková Lhota je obec Písková Lhota, IČ: 00239615, se sídlem Poděbradská 17, PSČ 290 01 Písková Lhota, e-mailová adresa: piskova.lhota@seznam.cz, telefon 725 524 423.

 

 1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště umístěného na pozemku parc. č. 1298/4 v katastrálním území Písková Lhota.

 

Článek 2

Provozní doba veřejného pohřebiště

 

Pohřebiště je místo veřejně přístupné každodenně a neomezeně.

Článek 3

Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa

 

 1. 1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebišť a nájemcem hrobového místa. Tato smlouva musí být písemná a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného (včetně úhrady za služby s nájmem spojené).
 2. 2. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu se stanoví tak, aby ode dne pohřbení mohla být dodržena stanovená tlecí doba na pohřebišti tj. 10 let.
 3. K uzavření smlouvy je zájemce o uzavření nájemní smlouvy povinen poskytnout pronajímateli údaje nezbytné pro zápis do evidence související s provozováním veřejného pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.
 4. Nájemní právo k hrobovému místu lze přenést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele/správce pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích

 

 1. Na pohřebišti v obci Písková Lhota jsou poskytovány tyto základní služby:
 2. a) nájem hrobového místa
 3. pro hroby, hrobky
 4. pro urny
 5. b) správa a údržba pohřebišť včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře
 6. c) údržba zpevněných ploch
 7. d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebišť
 8. e) zajišťování sběru, odvozu a likvidace odpadů
 9. f) spravování a údržba objektů na pohřebištích (márnice, studny apod.)
 10. g) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
 11. h) údržba  a úprava čestných hrobových míst
 12. i) zveřejňování  informací  na daném místě pohřebiště
 13. Ostatní služby jsou zajišťovány pohřebními službami na základě objednávek zájemců o tyto služby.

Článek 5

Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště a podmínky užívání zařízení na pohřebišti

 

 1. 1. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů dočasně omezit nebo zakázat přístup veřejnosti na pohřebiště, např. v době prováděných terénních úprav, za sněhu, náledí apod. pokud nelze zajisti bezpečnost návštěvníků.
 2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
 3. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště.
 4. Je zakázáno jezdit v těchto místech na kolech, koloběžkách apod.
 5. Návštěvníci jsou povinni chovat se důstojně a pietně s ohledem na toto místo. Je zakázáno vstupovat se psy.
 6. 6. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu ze studní.
 7. Je nutné respektovat třídění odpadu na pohřebištích.
 8. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti, popřípadě vysazovat keře či stromy bez vědomí provozovatele veřejného pohřebiště.

 

Článek 6

Povinnosti provozovatele veřejného pohřebiště

 

 1. Zajistit všem osobám – zájemcům o nájem hrobových míst stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.
 2. 2. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví formou vázané hřbitovní knihy nebo elektronické evidence svázané do pevné vazby, včetně podkladů pro zápis do evidence (např. úmrtní listy, průvodní listy, doklady o zpopelnění, úřední záznamy apod.)
 3. Udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením volných hrobových míst a umožnit zájemcům o nájem hrobového místa k nahlédnutí.
 4. Předat nájemci označené hrobové místo k užívání.
 5. 5. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vyhrazený prostor.
 6. Zajistit údržbu veřejné zeleně, provádět úklid odpadů, úklid cest a chodníku.
 7. Pokud je narušena stabilita hrobového zařízení a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob, vyzvat bez odkladů nájemce k zajištění bezpečnosti.
 8. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

Článek 7

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

 1. Při provádění prací jako zhotovení jiného náhrobku, opravy na hrobovém místě, je vždy nutný souhlas provozovatele pohřebiště (obce).
 2. Uložení zeminy při výkopu vedlejšího hrobu, kamenické práce apod. nejsou omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Vznikne-li však tímto počínáním škoda, hradí ji ten, kdo ji způsobil.
 3. Vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a zařízení. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám na náklady nájemce hrobového místa.
 4. 4. Zajistit neprodleně opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele pohřebiště, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 5. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele pohřebiště.
 6. Neodkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa a neopírat je o sousední hrobová zařízení.
 7. 7. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.
 8. Při skončení nájmu předat hrobové místo vyklizené ve lhůtě do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového místa si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
 9. 9. Při dalším nájmu tohoto hrobového místa novým nájemcem, budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbívání uloženy pod úroveň dna hrobu.

Článek 8

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

 1. Ke zhotovení náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele/správce za jím stanovených podmínek.
 1. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení určuje provozovatel v rozsahu:
 1. určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny,
 2. základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy,
 3. základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80 cm,
 4. základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného popř. cihlového zdiva,
 5. zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
 6. při stavbě hrobky je navíc
 • nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým místům)
 • vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (tvar, odvětrání, typ terénu a půdy, velikost hrobky)
 • navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu
 • provést uložení přebytečné zeminy a odvoz na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření
 • zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby
 • zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění
 • ukončit stavbu betonovým věncem, popř. vnitřním zakrytím stropnicemi a následnou izolací proti povrchové vodě
 • dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení
 • užívání dokončené stavby je možné pouze se souhlasem provozovatele
 1. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele/správce pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.
 1. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem/správcem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvést na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.
 1. Po skončení prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen nahlásit provozovateli. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.
 1. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatele/správce, který může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.
 1. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem/správcem a nájemcem hrobového zařízení..

Článek 9

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 

 1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel/správce pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.
 1. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel/správce dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl, u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
 1. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel/správce úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo od jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele o místo pečovat.
 1. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele/správce pohřebiště.
 1. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele/správce pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 ods. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemce požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

 

 

 

 

Článek 10

Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby

 

 1. 1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky:
 2. a) písemnou žádost vypravitele pohřbu a nájemce hrobu o otevření    hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,
 3. b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,
 4. c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby- práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
 5. d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost.
 6. e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat.
 7. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s Řádem pohřebiště, místními podmínkami a jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
 8. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby :
 9. a) provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení  vykopané jámy proti pádu třetí osoby.
 10. b) požádat o přerušení prací a v takovém  případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
 11. 4. Otevření hrobu nebo hrobky, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení , je možné provést jen tehdy, pokud příslušná hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlenými lidskými ostatky.
 12. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
 13. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
 14. Rakve použité pro pohřbívání do země musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky.
 15. 8. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
 16. a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka,
 17. b) kovové, nebo
 18. c) rakve dle ČSN
 19. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.

Článek 11

Tlecí doba

 

Tlecí doba je stanovena na dobu 10 let.

Článek 12

Kontrola

 

Kontrolu dodržování Řádu veřejného pohřebiště provádí pověřený pracovník obce Písková Lhota

Článek 13

Zrušující ustanovení

 

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád pro pohřebiště z roku 2002.

Článek 14

Účinnost

 

 1. Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnost patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.
 2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto Řádu na pohřebišti na místě obvyklém.

V Pískové Lhotě dne

Alena Rosenbergová                                                                         Ivana Šafránková

starostka                                                                                       místostarostka

Vyvěšeno dne:

Sňato:

Účinnost: