,

Informace k povinné výměně kotlů na tuhá paliva 1 a 2 třídy

Povinná výměna kotlů na pevná paliva, které nevyhovují legislativním požadavkům na provoz
Na co se musí majitelé starších kotlů připravit
Díky platnosti novely zákona o ochraně ovzduší od 1. září 2022 nebude možné provozovat současné kotle na tuhá paliva, které nevyhovují přísnějším emisním normám. Domácnosti a drobné provozovny si budou muset vyměnit stávající nevyhovující teplovodní kotel na pevná paliva za nový zdroj tepla. Povinnost výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích zdrojů, které nebudou splňovat emisní limity a mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW. Kotle na tuhá paliva se dělí podle účinnosti a emisí do pěti tříd. Čím vyšší číslo emisní třídy kotel má, tím je jeho provoz šetrnější k životnímu prostředí.
Zákon o ochraně ovzduší je jednoznačný a nepřipouští výjimky. Kotle na tuhá paliva s emisní třídou 1 a 2 a bez stanovené třídy již nebude možné po 1. 9. 2022 provozovat, jinak hrozí pokuta v řádu desítek tisíc korun.
Proč je výměna starého kotle povinná a co Vám hrozí, pokud ji neprovedete
Novela zákona o ochraně ovzduší nařizuje do konce roku 2016 provést autorizovanou revizi kotlů na tuhá paliva a od ledna 2017 jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o této revizi. Při nedodržení termínu hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Od září 2022 budou mít domácnosti povinnost na základě těchto revizí prokázat, že jejich kotel normám vyhovuje a splňuje podmínky alespoň třetí emisní třídy. V opačném případě bude hrozit pokuta až 50 000 korun. Kontrolním orgánem přitom bude obecní úřad. Zákon vlastně provozování starších nevyhovujících kotlů přímo nezakáže, v praxi však už jejich provoz nebude kvůli velkým sankcím možný.
Co přesně znamenají emisní třídy kotlů
Emisní třídy specifikují účinnost a míru vypouštěných emisí kotlů na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303- 5. Současné kotle nové generace jsou vyráběny s emisní třídou 3, 4 nebo 5. Staré kotle první a druhé emisní třídy jsou již považovány za zastaralé.
Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva / sankce za porušení zákona
• září 2012 – Začal platit nový zákon o ochraně ovzduší;
• leden 2014 – Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní třídy (dnes je 5 emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen kotle emisní třídy 3. a vyšší. Jakou má kotel emisní třídu lze zjistit na jeho štítku či v technické dokumentaci;
• prosinec 2016 – Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí;
• leden 2017 – Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Kdo revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je cca 1500,- Kč. Revize je povinná jednou za dva roky;
• leden 2018 – Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy. Smí se prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 82%). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022!;
• září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle neprokáže revizí, pokuta je až 20
tisíc korun. Stejně tak bude hrozit pokuta 50 tisíc korun, pokud bude provozovatel v kotli používat nevyhovující, zakázaná tuhá paliva (uhelné kaly, odpadky, plasty apod.).
Kontrola technického stavu a provozu stacionárního zdroje – informace pro provozovatele stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
Zákon o ochraně ovzduší ukládá provozovateli provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
Podrobné informace včetně kontaktů na autorizované techniky, kteří jsou oprávněni revize provádět, je možné nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí:
 Tisková zpráva MŽP – revize kotlů
 Sdělení MŽP k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším
 Databáze odborně způsobilých osob
Další kontakty na revizní techniky:
 Kontakty na revizní techniky – Asociace podniků topenářské techniky
 Kontakty na revizní techniky – klastr Česká peleta
Pokud využíváte k vytápění kotel na tuhá paliva či na plyn, musíte se zajímat o termíny nutných revizí. Jde o zákonem danou povinnost, kterou je potřeba splnit i s ohledem na vlastní bezpečí. Nefunkční či špatně fungující kotel totiž může být až život ohrožující.