,

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ VE STŘEDOČESKÉM KRAJIZákladní informace:

Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových
dotací, která bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměny starého kotle na tuhá
paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění kotel na biomasu, tepelné čerpadlo,
nebo plynový kondenzační kotel.


Jak vyplnit formulář dotazníkového šetření?

Dotazníkový formulář je možné vyplnit elektronicky
ZDE. Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci.
Středočeskému kraji slouží pouze k poskytnutí základních informací o budoucím žadateli, jeho nemovitosti a
požadovaném zdroji vytápění a zároveň pro stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro
Středočeský kraj z Operačního programu Evropské unie. Oficiální formulář žádosti 4. výzvy kotlíkových dotací bude
zveřejněn v průběhu jara 2022.


Jaká je výše podpory a za jaký typ zdroje si mohu původní kotel vyměnit?

Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Maximální dotace záleží na druhu nového
kotle:

plynový kondenzační kotel max. 100 000,

tepelné čerpadlo max. 130 000,

kotel na tuhá paliva (biomasa) se samočinnou dodávkou paliva max. 130 000,

kotel na tuhá paliva (biomasa) s ruční dodávkou paliva, max. 130 000,

včetně akumulační nádrže*


*v případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle 55 l
vody na 1 kW výkonu kotle.


Kdo si může zažádat o dotaci?

Žadatel (= konečný uživatel), který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém
domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané
stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v
nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt
některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu. Pro domácnost
žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (14 242 Kč na
osobu za měsíc).


Kdo tvoří domácnost?

Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby,
které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto
osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů
domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.

V případě rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům vytápěn jedním kotlem,
jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby s bydlištěm v tomto domě. V případě, kdy je každý byt
vytápěn jiným kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby bydlící v tomto bytě.


Kdo bude dokládat příjmy?

Příjmy prokazují všechny osoby bydlící v nemovitosti, výjimku tvoří:

žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod

3. stupně,

žadatel, který je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného domu,
trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě,

žadatel, který v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).


Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují
ve výši 0 Kč.

Jaké příjmy se počítají?
Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě výše uvedených výjimek) prokazují následující typy a výši příjmů:

příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této
daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od zaměstnavatele),

starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),

dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (potvrzení České správy sociálního zabezpečení),

dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek
(prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).


Pokud nespadáte do kategorie žadatelů s nižšími příjmy, můžete se obrátit na Státní fond životního prostředí, více
informací na www.novazelenausporam.cz


Jak spočítat příjmy domácnosti?

Modelové příklady pro výpočet příjmu domácností:

domácnost složená ze dvou dělečně činných dospělých a dvou dětí oba mohli mít v roce 2020
dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4 x 170 900 Kč), tzn., že každý rodič mohl vydělávat až 28 483
Kč čistého měsíčně.

matka/otec samoživitelé s jedním dítětem rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2 x
170 900 Kč), tzn., že mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.

domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku dohromady mohli
mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3
x 170 900 Kč).

domácnost složená ze dvou důchodců: nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.


Co se bude dokládat k žádosti?

doklad o kontrole technického stavu původního kotle,

fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,

potvrzení o příjmech členů domácnosti,

potvrzení o běžném účtu žadatele,

písemný souhlas spoluvlastníka nemovitosti,

písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví.


Kdy se musí zdroj vytápění vyměnit?

Výměna zdroje tepla musí být uskutečněna po 1. 1. 2021. Žádost si tedy budete moci podat, i pokud máte výměnu
již zrealizovanou, realizujete nyní nebo budete realizovat až po schválení žádosti.


Realizace výměny:

Před výměnou kotle je důležité vyfotit odpojený starý zdroj tepla a v registrovaném sběrném dvoře nechat potvrdil
Doklad o likvidaci kotlového tělesa. Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií,
které podporují kotlíkové dotace (
https://svt20142020.sfzp.cz/).
V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační
nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.


Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?

nový kotel,

stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového kotle,

stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy, nebo úpravou stávající
otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,

náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání
splnění technických parametrů, ovšem pouze v období kolaudace (uvedení do trvalého provozu),

náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti o podporu.


Předpokládané doklady k vyúčtování projektu:

vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování,

fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla,

potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa,
faktury,
kopie úhrady (výpis z bankovního účtu/příjmový pokladní doklad, potvrzení platby),

fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla,

protokol uvedení nového zdroje do provozu,

zpráva o montáži (plynový kotel),

revize spalinové cesty u nového spalovacího zdroje,

osvědčení osoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie

OTÁZKY A ODPOVĚDI

V roce 2020 jsme měli příjmy vyšší, ale nyní se moje situace změnila (odchod do důchodu), mohu si podat
žádost?

Rozhodné je, v jaké životní situaci se budete nacházet v okamžiku podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Pokud budete
patřit do skupiny, která musí prokázat příjmy, pak prokazujete příjmy za rok 2020. Pokud nebudete muset
prokazovat příjmy (např. v případě odchodu do důchodu), pak neprokazujete příjmy, i když jste v roce 2020 příjmy
měli.


Mám mimo kotle s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy ještě další zdroj vytápění, mám na dotaci
nárok?

Pokud je/byl kotel na ruční přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy v provozu a schopen vytopit celý dům nebo byt a
tento kotel vyměníte za jeden z možných zdrojů, lze na výměnu kotle získat dotaci. Další záložní zdroj je z pohledu
dotace irelevantní.


Jsme s manželkou v jedné domácnosti s dětmi, ale nejstarší vydělávající syn již s námi nežije, bude se také
započítávat do příjmu domácnosti?

Nebude. Započítávají se pouze osoby, které v nemovitosti skutečně bydlí a to k datu podání žádosti.


Mohu začít s výměnou již nyní?

Uznatelné výdaje budou od 1. 1. 2021. Lze tedy žádat jak na realizace výměny již uskutečněné po 1. 1. 2021,
probíhající, nebo začít s výměnou až po schválení žádosti.


Bude se dotazníkový formulář podávat i v tištěné podobě?

Ne, pouze v elektronické podobě.


Mám revizi kotle staršího data, vadí to?

Nevadí, doklad nám slouží k ověření emisní třídy původního zdroje.


Nemám na kotli žádný štítek, vadí to?

Nevadí, údaje o kotli, které jsou rozhodné pro oprávněnost dotace, jsou uvedeny také v revizi ke starému kotli
(Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu 10300 kW včetně). Tento doklad bude přílohou žádosti.


Může být žadatelem vlastník, který v domácnosti nebydlí? Kdo může o dotaci žádat a kdo spadá do kategorie
příjmů členů domácnosti, osob bydlících společně se žadatelem?

Žadatelem je vždy vlastník nemovitosti. Příjmy se posuzují podle osob, které mají na dotčené adrese bydliště, nemusí
tam mít trvalý pobyt. Pokud ale vlastník na adrese nebydlí, tj. není to jeho bydliště, pak nemůže být způsobilým
žadatelem v kotlíkových dotacích. Pokud máte trvalý pobyt jinde a zároveň i bydlíte jinde, nejste oprávněným
žadatelem. Můžete se obrátit na Státní fond životního prostředí, více informací na

https://2030.novazelenausporam.cz/
.

Bydlím v nemovitosti, ale nejsem majitelem, můžu si požádat o dotaci?

Ne, nejste majitelem/vlastníkem nemovitosti, žádost podat nemůžete.


Pokud v dotazníkovém formuláři vyberu určitý zdroj vytápění, mohu jej pak v žádosti, případně před realizací
výměny změnit?

Ano, můžete.


Musím naistalovat akumulační nádrž?

Pouze v případě, že budete instalovat kotel na biomasu s ručním přikládáním. V případě kotlů s ručním přikládáním
je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně
případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).