Od 1.3.2023 můžete hotově uhradit v úředních hodinách platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2023, částka zůstává stejná jako v předchozích letech 750 Kč / osoba / rok.

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je třeba uhradit do 26.4.2023.

Známky na popelnice budou vydávány od 1.3.2023  v úředních hodinách, v případě bezhotovostní platby vždy v měsíci následujícím  po připsání platby na účet obce.

Platby za odvoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů můžete zasílat bezhotovostně na účet: 10720191/0100.

Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo popisné.

Specifický symbol pro odvoz komunálního odpadu: 1340

Specifický symbol pro poplatek ze psa: 1341

Sazba ročního poplatku za odvoz KO: 750,- Kč osoba s trvalým pobytem v Pískové Lhotě, 750,- Kč za neobydlenou nebo rekreační nemovitost.

Osvobozeny od poplatku jsou například miminka narozená v kalendářním roce splatnosti poplatku a osoby s trvalým pobytem v obci Písková Lhota, které v kalendářním roce dosáhnou věku 70 let a starší.

Bezhotovostně můžete zaplatit i poplatek ze psa, který činí 70,- Kč ročně nebo 50,- Kč ročně za psa, jehož držitelem osoba, jež dosáhla věku 70 let a starší.

Platby za palivové dřevo ve výši 1518,- můžete také provést bezhotovostně na účet obce pod specifickým symbolem: 1032, do poznámky uveďte nejlépe svoje jméno nebo číslo popisné.

Alena Rosenbergová

Třiďme odpad 🙂 a zamezíme tak vysokým nákladům na svoz komunálního odpadu.

Nakládání se sutí a stavebními odpady

Za likvidaci stavebního odpadu vždy odpovídá stavebník a měl by být ze zákona schopen doložit, co se sutí udělal.

Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.