Od 1.1.2021 můžete na účet obce 10720191/0100 zasílat bezhotovostní platby za odvoz komunálního odpadu na rok   2021, částka zůstává stejná jako v předchozích letech 750 Kč / osoba / rok.

Známky na popelnice budou vydávány od 22.2.2021  v úředních hodinách, v případě bezhotovostní platby vždy v měsíci následujícím  po připsání platby na účet obce.

Platby za odvoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů můžete zasílat bezhotovostně na účet: 10720191/0100.

Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo popisné.

Specifický symbol pro odvoz KO: 1340

Specifický symbol pro poplatek ze psa: 1341

Sazba ročního poplatku za odvoz KO: 750,- Kč osoba s trvalým pobytem v Pískové Lhotě, 750,- Kč za neobydlenou nebo rekreační nemovitost.

Osvobozeny od poplatku jsou například miminka narozená v kalendářním roce a osoby, které v kalendářním roce dosáhnou věku 70 let a starší.

Bezhotovostně můžete zaplatit i poplatek za pejska, který činí 70,- Kč ročně nebo 50,- Kč ročně za pejska, jehož držitelem je poživatel starobního nebo invalidního důchodu.

Pokud zvolíte bezhotovostní způsob úhrady místního poplatku, posečkejte, prosím, s vyzvednutí známky na rok 2021 až bude platba připsána na účet obce nebo vytiskněte doklad o realizaci platby z účtu a předložte.

Platby za palivové dřevo ve výši 1518,- můžete také provést bezhotovostně na účet obce pod specifickým symbolem: 1032, do poznámky uveďte nejlépe svoje jméno nebo číslo popisné.

Alena Rosenbergová

Třiďme odpad 🙂 a zamezíme tak vysokým nákladům na svoz komunálního odpadu.

V tomto odkazu na stránky společnosti AVE najdete podrobnosti k třídění odpadů

 https://www.ave.cz/cs/sluzby/odpadove-hospodarstvi/separovany-sber

Z hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020.

Tento přehled je sestavován každoročně a je tak ukazatelem našeho chování, vyplývá z něj, že jsme v roce 2020 vytřídili mnohem více odpadu proti roku 2019.

Papíru  a lepenky bylo vytříděno o 1100 kg více, skla o 1494 kg, což je dvojnásobek roku 2019, stejně tak třídění oděvů vzrostlo na dvojnásobek a stouplo o 905 kg. V třídění plastů je nárůst o jednu třetinu, tedy o 3000 kg. Naopak naše produkce směsného komunálního odpadu určeného k ukládání na skládky byla snížena o 3082 kg. Za tunu tohoto netříděného odpadu budeme v budoucnu dle nového zákona o odpadech platit násobně vyšší cenu. Obce budou dle tohoto zákona i pokutovány za nízký podíl tříděného odpadu na jeho celkové produkci.  Pro zajímavost podíl vytříděného odpadu na naší produkci je zhruba 31 % v roce 2027 by tento podíl měl činit 75%.

  Také jste si zvykli na sběrný dvůr odnášet v PET lahvích jedlé tuky a oleje a to v množství 47 kg za rok. Připravujeme pro Vás i možnost sběru kovového odpadu z domácností, typické pro tento druh odpadů jsou hliníkové plechovky od nápojů. Hledáme možnost jak sběr kovového odpadu logisticky zajistit a jako nejefektivnější nám vychází sběr v režii obce – pořízení lisu na kovový odpad a následně dle množství jeho odvoz do sběrny kovového odpadu.