MATEŘSKÁ ŠKOLA CIPÍSKOVÁ
Preventivní opatření pro období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2020
Tento dokument je zpracován v souladu s dokumentem MŠMT ze dne 30. 4. 2020 „Ochrana zdraví v MŠ“ (manuál k provozu mateřských škol v době mimořádných opatření v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19).
Dokument je určen pro zákonné zástupce dětí, případně pro doprovod dětí do mateřské školy. Dodržování preventivních opatření je závazné.

1. Povinné nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šátek)
▪ platí pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a ve škole
▪ povinné nošení roušky se nevztahuje na děti do sedmi let, ale pouze v prostorách školy (budova, zahrada)
▪ povinné nošení roušky se v prostorách školy nevztahuje na pedagogické pracovníky (při jednání se zákonnými zástupci nebo jinými osobami, které přivádějí/odvádějí děti platí povinnost roušku nasadit i v mateřské škole)
▪ roušku, ve které dítě přijde do mateřské školy z domu, ukládejte do vlastního igelitového sáčku v šatně

2. Příchod k mateřské škole, pohyb před školou
▪ zákaz shromažďování osob v areálu školy /budova, zahrada)
▪ dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
▪ po vyzvednutí dítěte opustí doprovod prostory mateřské školy neprodleně

3. Opatření pro doprovázející osoby dětí v prostorách mateřské školy
▪ doprovázející osoba je povinna zajistit mytí rukou po dobu 20–30 sekund bezprostředně po přezutí a převlečení)
▪ doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte)
▪ před prvním přijetím dítěte je zákonný zástupce povinen stvrdit svým podpisem „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (příloha k tomuto opatření) – bez tohoto prohlášení nemůže být dítě do mateřské školy přijato (prohlášení předá zákonný zástupce pedagogovi ve třídě)
▪ před prvním přijetím dítěte je zákonný zástupce povinen stvrdit svým podpisem tento dokument a řídit se jím po celou dobu, pokud nebudou změněny podmínky

4. Přijímání dětí do mateřské školy
▪ před prvním přijetím dítěte je zákonný zástupce povinen stvrdit svým podpisem tento dokument a řídit se jím po celou dobu, pokud nebudou změněny podmínky, uvedené v tomto dokumentu
▪ do mateřské školy se přijímají pouze děti zdravé – učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu – učitelka má oprávnění přeměřit dítě bezkontaktním teploměrem
▪ MŠ nebude přijímat děti s kašlem, rýmou nebo jinými známkami infekčního onemocnění)
▪ pokud dítě se u dítěte během dne objeví některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

5. Organizace školního stravování
▪ k obědu nebude podávána polévka, pouze hlavní jídlo
▪ v době mimořádných opatření odpadá možnost vyzvednutí oběda v případě nemoci 1. den

6. Další opatření
▪ odpolední odpočinek pouze v nejnutnějších případech, abychom byli schopni dodržet rozestupy mezi lehátky a hygienická opatření
▪ zákaz nošení hraček z domova včetně plyšáků
▪ děti budou trávit co nejvíce času venku na zahradě – vybavte je dostatkem vhodného oblečení
▪ přísný zákaz používání WC, které je určeno zaměstnancům školy
▪ komunikace s pracovníky školy nejlépe telefonicky nebo mailem

7. Vymezení osob s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové faktory a děti
▪ do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti
▪ zákonný zástupce dítěte zváží tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodnou o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
▪ při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – formulář je ke stažení na www stránkách školy v sekci Dokumenty, případně jej zákonný zástupce podepíše 1. den při předávání dítěte
▪ pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn

8. Platnost dokumentu
▪ pro všechny přijaté děti do mateřské školy a jejich zákonné zástupce, případně jejich doprovázející osoby
▪ platí od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2020

V Pískové Lhotě dne 11. 05. 2020
Mgr. Edita Luňáčková
ředitelka školy