29.9.2020

Obec Písková Lhota vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na obsazení pozice:

Referent všeobecné správy

 

Popis pracovního místa:

 • Přijímání a odesílání pošty, evidence došlé a odeslané pošty, komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů
 • Vedení pokladny
 • Zapisování a vystavování faktur, upomínání
 • Evidence a výběr místních poplatků a poplatků dle smluv
 • Evidence obyvatel
 • Evidence majetku
 • Zpracování a evidence Zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva, příprava podkladů pro jednání zastupitelstva a pro činnost kontrolního a finančního výboru
 • Vedení úřední desky včetně elektronické podoby
 • CZECH – POINT
 • Organizačně – technické zabezpečení voleb a referend (zajišťování agendy volební komise, příprava materiálů pro její jednání a zajišťování informačních a organizačních prací)
 • Rozpočet obce, sestavování ekonomických přehledů
 • Zpracování podkladů pro policii, soudy a jiné orgány vykonávající státní správu ve věci vyjádření k občanům obce
 • Personální a mzdová agenda
 • Statistické výkazy

 

Předpokládaný nástup: leden 2021

 

Požadavky:

 • Ukončené středoškolské vzdělání se zaměřením na ekonomiku a veřejnosprávní činnost nebo ukončené středoškolské vzdělání v jiném oboru s podmínkou 5 leté praxe v administrativní oblasti, či oblasti veřejné správy ( nutno doložit čestným prohlášením)
 • Znalost práce na PC ( Word, Excel, MS Office apod.
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Časová flexibilita

 

 

Předpoklady pro podání přihlášky:

 • Státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost
 • Samostatnost

 

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • Homeoffice jeden den v týdnu
 • Možnost dalšího vzdělávání

 

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou

 • Jméno, příjmení, titul
 • Datum a místo narození,
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu
 • Datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/ 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů je nutno připojit:

 • Životopis ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 2. listopadu 2020 do 16 hod na adresu:

 

 

Obecní úřad

Spojovací 42

29001 Písková Lhota

 

Zalepenou obálku označte slovy neotvírat –  výběrové řízení – referent / referentka

Vybraní uchazeči budou k výběrovému řízení pozváni telefonicky nebo prostřednictvím  e – mailu.

Obec Písková Lhota si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit

Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho skončení skartovány v souladu s právními předpisy.

Alena Rosenbergová

Starostka obce