,

OBEC RATENICE, OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA POZICI ŘEDITEL/KA MŠ

OBEC RATENICE


 Ratenice 67, 289 11 pošta Pečky, obec@ratenice.cz,  www.ratenice.cz
Bankovní spojení: ČS a.s. Poděbrady č. ú. 504362339/0800 IČO: 239704


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZU

Starosta obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo:

ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Mateřské školy Ratenice, okres Kolín

Požadavky pro výkon funkce:

předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

znalost školských předpisů a školské problematiky,

znalost zákoníku práce,

organizační, řídící a komunikační schopnosti.

Náležitosti přihlášky:

přihláška,

jméno, příjmení a titul,

datum a místo narození,

místo trvalého pobytu,

státní příslušnost,

datum a podpis uchazeče,

kontaktní spojení (telefon, email).

K přihlášce nutno přiložit:

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

strukturovaný životopis v českém jazyce,

písemnou pedagogickou koncepci rozvoje mateřské školy (max. 3 normostrany) v českém
jazyce,

výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),

originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa
ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců),

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

OBEC RATENICE
321 785 304 Ratenice 67, 289 11 pošta Pečky
obec@ratenice.cz www.ratenice.cz

Bankovní spojení: ČS a.s. Poděbrady č. ú. 504362339/0800 IČO: 239704

V případě občanů narozených před 1.prosincem 1971 dále:

čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb.,

ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 ods.1 zákona č.451/1991 Sb.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2023.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte nejpozději do 22.06.2023 do 12:00 hodin osobně na
Ratenice nebo poštou na adresu: v OÚ Ratenice čp. 67, 289 11.

Obálku označte slovy: „KONKURZ neotevírat“.

Přihlášku lze také doručit prostřednictvím datové schránky: zasa73j.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Upozornění: Přihláška doručená po termínu, přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše
uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejich příloh, bude uchazeči vrácena bez
dalšího projednání.

V Ratenicích dne 05. 05. 2023

Starosta obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo:

ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Mateřské školy Ratenice, okres Kolín

Požadavky pro výkon funkce:

předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

znalost školských předpisů a školské problematiky,

znalost zákoníku práce,

organizační, řídící a komunikační schopnosti.

Náležitosti přihlášky:

přihláška,

jméno, příjmení a titul,

datum a místo narození,

místo trvalého pobytu,

státní příslušnost,

datum a podpis uchazeče,

kontaktní spojení (telefon, email).

K přihlášce nutno přiložit:

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

strukturovaný životopis v českém jazyce,

písemnou pedagogickou koncepci rozvoje mateřské školy (max. 3 normostrany) v českém
jazyce,

výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),

originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa
ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců),

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

OBEC RATENICE
321 785 304 Ratenice 67, 289 11 pošta Pečky
obec@ratenice.cz www.ratenice.cz

Bankovní spojení: ČS a.s. Poděbrady č. ú. 504362339/0800 IČO: 239704

V případě občanů narozených před 1.prosincem 1971 dále:

čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb.,

ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 ods.1 zákona č.451/1991 Sb.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2023.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte nejpozději do 22.06.2023 do 12:00 hodin osobně na
Ratenice nebo poštou na adresu: v OÚ Ratenice čp. 67, 289 11.

Obálku označte slovy: „KONKURZ neotevírat“.

Přihlášku lze také doručit prostřednictvím datové schránky: zasa73j.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Upozornění: Přihláška doručená po termínu, přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše
uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejich příloh, bude uchazeči vrácena bez
dalšího projednání.

V Ratenicích dne 05. 05. 2023

 

Výběrové řízení Obec Ratenice