,

Sběrný dvůr – ukončení odběru stavebního odpadu a suti na velkoobjemový kontejner a termíny odběru stavebního odpadu.

Nakládání se sutí a stavebními odpady
Za likvidaci stavebního odpadu vždy odpovídá stavebník a měl by být ze zákona schopen doložit, co se sutí udělal.

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností.
Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani
stavební a demoliční odpad.
Nakládání se sutí a stavebními odpady

ABYCHOM VÁM VYŠLI VSTŘÍC, BUDE KONTEJNER NA SUŤ A STAVEBNÍ ODPAD V LETNÍ PROVOZNÍ DOBĚ SBĚRNÉHO DVORA PŘISTAVOVÁN VŽDY PRVNÍ STŘEDU V SUDÉM MĚSÍCI.
TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA SUŤ A STAVEBNÍ ODPAD JSOU STANOVENY NA 2.6.2021, 4.8.2021,6.10.2021.
Xerox Scan_19052021144433