,

Novinky k revitalizaci vodního toku Výrovky

ilustrační obrázek

Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ Studie byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a byla zaměřena na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Výrovky, identifikaci problémových míst a navržení opatření, která mají zároveň zadržet vodu v krajině formou přírodě blízkých opatření.

Jedno z opatření, zpracované do fáze dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, spočívá v návrhu přírodě blízké revitalizace úseku vodního toku Výrovka a jeho nivy, a to v ř. km 4,390 – 10,700. Revitalizace zlepšuje hydromorfologický charakter vodního toku a zároveň posiluje protipovodňovou ochranou přilehlých obcí. Stavba zasahuje do katastrů obcí Zvěřínek, Hořátev, Písková Lhota, Kostelní Lhota, Vrbová Lhota a Pečky. Investorem revitalizace Výrovky by měl být státní podnik Povodí Labe, kterému byla zpracovaná dokumentace předána za účelem dalšího postupu.

V minulosti byla provedena nevhodná úprava koryta vodního toku Výrovky. Jedná se o napřímené složené lichoběžníkové koryto s protipovodňovými hrázemi. V důsledku napřímení koryta a provedení plošných meliorací dochází ke zrychlenému odtoku vody z povodí a snížení retenční schopnosti krajiny. Důsledkem je kromě jiného vodní a větrná eroze půd a nevhodná technická úprava koryta má za následek nízkou biologickou rozmanitost vodních a okolních ekosystémů.

Navržené opatření revitalizace vodního toku Výrovky by mělo nevhodný morfologický stav koryta napravit. Předmětem záměru je komplexní revitalizace vodního toku a nivy Výrovky v ř.km 4,390 – 10,700. Při realizaci stavby bude současné koryto rozšířeno a bude vytvořena mělčí meandrující kyneta v souladu s geomorfologickými charakteristikami potoční nivy, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

V původním zahloubeném korytě jsou na několika místech navrženy boční tůně. Výsledkem bude stav blížící se částečně přirozenému vodnímu toku. Dojde ke zlepšení hydromorfologického stavu vodního toku a nivy, povodňová ochrana se navýší až na Q50, zvýší se rovněž retenční schopnost koryta, vodní tok již nebude odvodňovat přilehlou krajina a zpřístupní se pro občany.  Zvýší se biotopová pestrost celého území a vzniknou nová stanoviště pro rostliny a živočichy vázané na vodu. Navržená přírodě blízká opatření povedou k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vodního toku Výrovky.